All Posts

Archives

  • Home
  • เสาวรี

จะหลับตาลงได้อย่างไร

“จะหลับตาลงได้อย่างไร” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 11 เรื่องของเสาวรี แต่ละเรื่องมีเนื้อหาให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ยากแท้หยั่งถึง ทุกชีวิตไม่สามารถหลีกพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหา คือความอยาก...

กรุณารอสักครู่นะครับ