All Posts

Archives

  • Home
  • อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

ซ่อนไว้ในสิม : ก-อ ในชีวิตอีสาน

เป็นหนังสือภาพวาดบนผนังโบสถ์ที่แสดงให้เห็นสภาพชีวิตของชาวอีสานในอดีตที่นับวันก็จะค่อยๆ เลือนลางไป เป็นฝีมือช่างวาดพื้นบ้าน แม้จะไม่ประณีตแต่ก็แสดงถึงความบริสุทธิ์จริงใจ เป็นการอนุรักษ์ความดีงามในอดีตข...

กรุณารอสักครู่นะครับ