All Posts

Archives

  • Home
  • สฤณี อาชวานันทกุล

โลก(ไม่)ลืม คน(ไม่)สำคัญ

สามัญชนหลายคน ถูกลืมและมองข้าม ทั้ง ๆ ที่การสร้างสรรค์ของพวกเขาหรือเธอส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกที่เราดำรงอยู่ในปัจจุบัน  หนังสือเล่มนี้พาเราไปพบบุคคลที่มีค่าควรแก่การจดจำ แต่ไฟแห่งการรับรู้ “ส่องไป...

กรุณารอสักครู่นะครับ