All Posts

Archives

  • Home
  • วันเสาร์ เชิงศรี

ต้นโย้งในสายลม

เป็นหนังสือที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรมพื้นบ้านนำกลอนท้องถิ่นมาบรรยายได้ดี ผู้อ่านได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน ช่วยปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้ตระหนักถึง...

กรุณารอสักครู่นะครับ