All Posts

Archives

  • Home
  • วรศักดิ์ มหัทธโนบล

คำจีนสยาม

ผ่าน 580 คน ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างการดำรงอยู่ร่วมกันของคนไทยกับคนจีน บริบทของสังคม-วัฒนธรรมอันเปี่ยมพลวัตรก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า คำที่ผู้เขียนรวบรวมและเพียงค้นคว้าอย่างรอบด้านนี้ ทำหน้าที่คล้ายกระจกส่องให้...

พุทธโคดม: บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

เป็นหนังสือที่เปิดมิติใหม่แห่งการศึกษาพุทธประวัติ โดยใช้วิธีพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์  และสภาวะแวดล้อมทางสังคมของอินเดียในยุคพุทธกาล ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวั...

กรุณารอสักครู่นะครับ