All Posts

Archives

  • Home
  • ภูฉาน พันฉาย (พระครูวิมลธรรมรส)

นักประดิษฐ์ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์

“นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์” ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอภาพการดำเนินชีวิตและโลกทัศน์ของชาวชนบทท้องถิ่นภาคใต้ของไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตของสังคมเมืองสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเ...

กรุณารอสักครู่นะครับ