All Posts

Archives

  • Home
  • ภูฉาน พันฉาย

มัทรานี

มัทรานี ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอมุมมองชีวิตที่หลากหลาย มุ่งแสดงปัญหาสังคมด้วยแนวคิดที่ลุ่มลึกและสร้างสรรค์ สื่อถึงความตั้งใจจริงของผู้เขียนที่จะให้วรรณกรรมมีบทบาทจรรโลงสังคม นอ...

กรุณารอสักครู่นะครับ