All Posts

Archives

  • Home
  • พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์

เรื่องเล่าในโลกลวงตา

เรื่องเล่าในโลกลวงตา ของพิเชษฐ์ศักดิ์  โพธิ์พยัคฆ์ เป็นนวนิยายอธิบายสภาวะในจิตใจของมนุษย์อย่างประณีตและละเอียดลออ ผ่านเรื่องเล่าของชายผู้หนึ่งที่คนรักถูกงูกัดตาย ผู้เขียนสามารถสะท้อนภาวะทางอารมณ์ได้ตั...

กรุณารอสักครู่นะครับ