All Posts

Archives

  • Home
  • ประพันธ์ เรืองณรงค์

100 เรื่องเมืองใต้

รวมบทความอันเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ จำนวน 100 เรื่อง ครอบคลุมเรื่องราวรอบด้าน ทั้งวรรณกรรม ภาษา ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดไปจนถึงศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา ฯลฯ ซึ่งผ่านกระบวนการศึกษ...

กรุณารอสักครู่นะครับ