All Posts

Archives

  • Home
  • นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ

‘ความฝันอันเดียวดาย วัยเยาว์ที่สูญหาย’

เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่องซึ่งสะท้อนความคิด  อารมณ์ และความต้องการของวัยรุ่น    มีเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสีย  ความเปลี่ยนแปลงร้ายแรงในชีวิต   การพลัดพราก   อุดมการณ์กับการศึกษา   และความต้องการควา...

กรุณารอสักครู่นะครับ