All Posts

Archives

  • Home
  • นางสาวสิริกาญจน์ ศุภเลิศพร

เมืองไทยในอนาคต

เป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง  ผู้เขียนสะท้อนแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ผ่านจินตนาการร่วมสมัย ชี้ให้เห็นผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ โรคร้ายสมัยใหม่ เรื่องรห...

กรุณารอสักครู่นะครับ