All Posts

Archives

  • Home
  • ดิษฐิยา (นางสาวดิษฐิยา แก้วเสถียร)

พจน์โดยสาร

ผู้เขียนมีความช่างคิด ช่างสังเกต สามารถหยิบยกสิ่งรอบตัว อาทิ ปัญหาสังคม-การเมือง ปัญหาการศึกษา-วัฒนธรรม ฯลฯ นำมาสื่อสะท้อนเป็นประเด็นปลีกย่อยได้อย่างน่าสนใจ โดยสามารถใช้สำนวนภาษาและลีลาวรรณศิลป์ในการน...

กรุณารอสักครู่นะครับ