All Posts

Archives

  • Home
  • ณัชร สยามวาลา

วิถีดาบ วิถีเซน

  นำเสนอการเจริญสติแบบเถรวาทด้วยวิธีการแปลกใหม่และมีผู้กล่าวถึงน้อยนั้นคือผ่านการฝึกดาบของลัทธิเซนในญี่ปุ่น ผู้เขียนนำประสบการ์ตรงของตนเอง ผ่านการฝึกฝนและทดลอง มานำเสนอด้วยภาษาสำนวนที่เรียบง่ายแล...

กรุณารอสักครู่นะครับ