All Posts

Archives

  • Home
  • ฐกฤต ตั้งฐานตระกูล

ฟันเฟืองมนุษย์

ฟันเฟืองมนุษย์  ของฐกฤต  ตั้งฐานตระกูล เป็นบทกวีที่ผู้เขียนอาศัยความถนัดจากทักษะงานอาชีพช่างซ่อมรถของตนมาเป็นมุมมองในการพินิจพิจารณาชีวิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะชีวิตในสังคมคนกลางคืนอย่าง “เมืองพัทยา” สถา...

กรุณารอสักครู่นะครับ