All Posts

Archives

  • Home
  • ชาติวุฒิ บุณยรักษ์

นาฏกรรมเมืองหรรษา

นาฏกรรมเมืองหรรษาเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ซึ่งสะท้อนภาพชีวิตของคนเมืองหลวงที่สับสนวุ่นวาย เช่น การสนับสนุนและการต่อต้านอดีตนักการเมือง การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง การตกเป็นทาสของสื่อเทคโนโ...

กรุณารอสักครู่นะครับ