All Posts

Archives

  • Home
  • อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน

“เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน” รวมกวีนิพนธ์ของ “กิตติ อัมพรมหา” เป็นงานกวีนิพนธ์ใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ จำนวน ๒๐ สำนวน แบ่งเนื้อหาสาระในเล่มเป็น ๓ ภาค ภาค ๑ ลมหายใจของเรา เป็นการบอกเล่าเรื่องของชี...