All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ a book

Nine Lives

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ นำเสนอในรูปแบบที่เรียกว่า “กราฟฟิค โนเวล” คือการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนที่วิจิตร มีข้อความบรรยายที่ชวนอ่าน ลายเส้นการ์ตูนพร้อมภาพประกอบทั้งเล่มสวยงาม การจัดรูปเล่มมีเสน่ห์และรูป...

ต้นไม้ใต้โลก

นำเสนอภูมิปัญญาการปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมโลกอย่างแยบยลและทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เช่น     การรีไซเคิลจักรยาน , การลดมลพิษจากหมากฝรั่ง , การแยกขยะ ฯลฯ แม้ผู้เ...

นี่คือสิ่งสำคัญ

นี่คือสิ่งสำคัญ เป็นนวนิยายตลกร้ายเสียดสีทุนนิยมสมัยใหม่ ภานุมาศ ทองธนากุล  ชี้ให้เห็นทุนนิยมแบบผูกขาด ทุนนิยมแบบขายตรง และทุนนิยมข้ามชาติ ระบบทุนนิยมเข้าครอบงำชีวิตมนุษย์ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริ...