All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์สามัญชน

สองทศวรรษ

1. มีความลงตัวในองค์ประกอบของวรรณศิลป์ และมีสุนทรียภาพในการนำเสนอสำนวนโวหารลึกซึ้งคมคาย 2. เนื้อหาหลากหลาย สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนในช่วงเวลาสองทศวรรษและเป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง

เสือตีตรวน

เป็นนวนิยายแนวชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการถูกกดขี่ การถูกจำกัดเลรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ทุนนิยมโดยภาวะจำยอม ด้วยภาษาที่ประณีด มีพลังสามารถนำผู้อ่านไปสู่บรรยากาศของสถานการณ์และอา...

ดอกไม้ดอกสุดท้าย

ดอกไม้ดอกสุดท้าย ของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  รวมบทกวีจำนวน 100 บทเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์เป็นประจำในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551  เนื้อหาของบทกวีจึงสัมพันธ์กับเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้...

รุสนี

มนตรี ศรียงค์ ได้ประมวลเอาความรู้สึกจากปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงอันยืดเยื้อในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายเรื่อง รุสนี ผู้เขียนเล่าเรื่องสะเทือนอารมณ์ฯผ่าน รุสนี และ เยาะยาห์ ชาวไท...