All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ศยาม

ค้นคำเค้นความ ๑

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ บอกความหมายหรือที่มาของคำต่าง ๆนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่าส่งเสริมและเผยแพร่

พระพุทธเจ้าของฉัน

เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์คือ สันติสุข โสภณศิริ ได้นำพุทธประวัติมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาที่เรียบงำย ราบรื่น และไพเราะ มีความยาวไม่มากเหมาะสมสำหรับเยาวชนและคนทั่วไป เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่แตกต่า...

หนังสือชุดประเพณีเกี่ยวกับชีวิต (การเกิดการแต่งงาน,การปลูกเรือน.การตาย)

คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นว่า ท่านเสรียรโกเศศ เป็นปราชญ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูอย่างสูงในระดับชาติ ผลงานประพันธ์ของท่านเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และสำนวนโวหาร เป็นแบบอย่างใ...

ไทบ้านดูดาว

หนังสือว่าด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับดวงดาว ของชาวบ้านไทยหลายภูมิภาคอันมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตสมัยนั้น เป็นการยืนยันว่าความรู้และสติปัญญาของคนไทยมีพัฒนาการมาช้านานแล้ว ผู้เขียนนำเสนอข้อมูล...

สันติปรีดี

กลวิธีในการเดินเรื่องแบบนวนิยาย ทำให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในความถูกต้อง เช่น ปรีดี พนมยงค์ ดูมีเลือดเนื้อ เปี่ยมชีวิตชีวา และจับต้องได้ ผ...