All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์นาคร

๒๔ ชั่วโมง

“๒๔ ชั่วโมง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๔ เรื่อง ของ “แพรพลอย วนัช” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต และสัมพันธภาพของคนในสังคม ซึ่งดำเนินไปในแต่ละวัน ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลากหลายสถานะ หลากหลายแง่มุ...

กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี

กล้วยหอมในร้านเคเอฟซีเป็นรวมเรื่องสั้นที่หลากหลาย น่าสนใจ เมื่อพิจารณาภาพรวม  ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการนำเสนอ  และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์แล้ว จะเห็นได้ว่าเรื่องส่วนใหญ่แฝงเจตนาปลุกจิตสำนึกห่วงใย...

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

เราหลงลืมอะไรบางอย่างเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่สะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันที่กำลัง “หลงลืมอะไรบางอย่าง” อันเป็นแก่นสารของชีวิต ทั้งในระดับบุคคล เช่น นักศึกษาที่ใฝ่ฝันจะเป็นนั...

เรากำลังกลายพันธุ์

เรากำลังจะกลายพันธุ์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของเกริกศิษฏ์  พละมาตร์   มีความน่าสนใจในด้านศิลปะการเขียน การสะท้อนภาพและความคิดของผู้คนในสังคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ผู้เขียนนำเรื่องราวเกี...

หุ่นไล่กา

หุ่นไล่กา เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 9 เรื่องของไพฑูรย์  ธัญญา  แต่ละเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทั้งในสังคมเมืองและในสังคมชนบท ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายคือ ...