All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ตนตะวันตก

ในโพรงมล้างวิญญาสมัย

สะท้อนภาพสังคมชนบทภาคกลางในมุมมองของวิถีชีวิตชุมชนคนเชื้อสายลาว ซึ่งมีข้อมูลชีวิตของชาวชนบทที่น่าสนใจ ทั้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ผู้เขียนให้ความใส่ใจกับการเลือกสรรถ้อยคำ และช่างคิดจนอาจเรียกไ...