All Posts

Archives

  • Home
  • ผจญภัยสำนักพิมพ์

เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือ จากไทรบุรี

เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี เป็นนวนิยายสะท้อนเรื่องราวของผู้ถูกกดขี่ผ่านความทรงจำกระจัดกระจายของตัวละครชื่อเดฟั่น โดยที่เรื่องราวของพวกเขาไม่อาจเปล่งเสียงออกมาผ่านรูปแบบเรื่องเล่า...

นาฏกรรมจำนรรจ์

หนังสือกวีนิพนธ์ นาฏกรรมจำนรรจ์ ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ รวมผลงานร้อยกรอง ประกอบด้วยฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก สลับด้วยกาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์หัวเดียว กวีมีประสบการณ์ในการใช้ฉันทลักษณ์เป็นอย่...

คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

        “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” ของ จเด็จ กำจรเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง มุ่งสะท้อนภาพวิถีและชีวิตชาวบ้าน เน้นหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นภาพชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยป่...

ธรรมชาติของหัวใจ

กวีนิพนธ์ชุด ธรรมชาติของหัวใจ ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เป็นงานประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์ในรูปแบบกลอนแปด จำนวน 44 บทเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีสัมผัสรับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่เนื้อหา ผู้เขียนไ...

พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล

รวมบทกวี พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล ของ วิสุทธิ์ ขาวเนียม แบ่งการนำเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วยภาคแรก “หลับฝันอยู่ในกระเพาะนกกระจาบ” กวีย้อนภาพชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่...

ระหว่างทางกลับบ้าน

  รวมบทกวี ระหว่างทางกลับบ้าน ของ อังคาร จันทาทิพย์ นำเสนอความคิดเรื่องบ้านในหลากหลายมิติทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ  หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแร...