All Posts

Archives

  • Home
  • บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด

สร้อยสันติภาพ

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาประมวลคำประพันธ์ของตน ที่มีความหลากหลายในด้านฉันทลักษณ์ เสนอแนวคิดที่นำไปสู่สันติภาพ สนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความพยายามในการนำสนอฉันทล...