All Posts

Archives

  • Home
  • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ป่วย อึ้งภากรณ์ ผู้ยึดมั่นในความจริง ความงาม และความดี

นำเสนอเรื่อง ดร.ป่วย อึ้งภากรณ์ ผู้ยึดมั่นในความจริง ความงาม และความดี ความคิดสร้างสรรค์ดี แม้วิธีการเล่าเรื่องจะดูเรียบไปนิด แต่ข้อมูลละเอียดดีมาก เสริมเรื่องราวด้วยเกร็ดความรู้ที่ footnote เป็นเชิงอ...

จดหมายพ่อสอนลูก

ผู้เขียนแต่งเป็นจดหมาย ๓๙ ฉบับถึงลูกของตน นำประสบการณ์จริง และความรู้ต่าง ๆ มาเรียบเรียง สั่งสอนให้ลูกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร มีลีลาชวนอ่าน และน่าติดตาม

แง่คิดชีวิตงาม

เป็นการรวบรวมบทความที่หยิบยกประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมไทย มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้อ่านให้รู้จักมองปัญหาและคิดหาทางแก้ไข โดยผู้เขียนยกตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย