All Posts

Archives

  • Home
  • หนังสือดีในอดีต

สร้อยสันติภาพ

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาประมวลคำประพันธ์ของตน ที่มีความหลากหลายในด้านฉันทลักษณ์ เสนอแนวคิดที่นำไปสู่สันติภาพ สนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความพยายามในการนำสนอฉันทล...

แลไปข้างหลัง

เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใข้ชีวิตในอดีต ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

เป็นหนังสือบันเทิงคดีที่มีการใช้ภาษาดี สะท้อนภาพชีวิตของคนที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตง่าย ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้แง่คิดในเชิงอนุรักษ์ป่าไม้

ชีวิตในวังบางขุนพรหม

เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใช้ชีวิตในวังบางขุนพรหม ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต

ชีวิตและความใฝ่ฝันของ “ถ้วน หลีกภัย” ในบ้านเลขที่ ๑๘๓

เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติของนางถ้วน หลีกภัย มารดาของนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี ในเชิงแนวคิด ปรัชญาการใช้ชีวิต นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าน่าสนใจ

ค้นคำเค้นความ ๑

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ บอกความหมายหรือที่มาของคำต่าง ๆนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่าส่งเสริมและเผยแพร่

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ๒

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ด้านภาษาไทย มีสาระน่าสนใจ เป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ๑

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ด้านภาษาไทย มีสาระน่าสนใจ เป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ

พระพุทธเจ้าของฉัน

เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์คือ สันติสุข โสภณศิริ ได้นำพุทธประวัติมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาที่เรียบงำย ราบรื่น และไพเราะ มีความยาวไม่มากเหมาะสมสำหรับเยาวชนและคนทั่วไป เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่แตกต่า...

ย้อนไปข้างหลัง

เป็นหนังสือที่ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เขียนขึ้น โดยยึดเอาเวลาและเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงชีวิตของผู้เขียนมาเล่าย้อนหลัง ง ดังหัวเรื่องที่บอกไว้ว่า “รวมเรื่องราวประสบการณ์จากอดีตครึ่งศตวรรษในสังค...

อีสานเมื่อวันวาน

เป็นหนังสือที่ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ นำเอาวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเล่าเป็นเรื่อง ๆ เช่น เรื่อง ข่าว งาน กิน บ้าน วัด ฯลฯ รวม ๑๕ เรื่องด้วยกัน เป็นกา...

หนังสือชุดประเพณีเกี่ยวกับชีวิต (การเกิดการแต่งงาน,การปลูกเรือน.การตาย)

คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นว่า ท่านเสรียรโกเศศ เป็นปราชญ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูอย่างสูงในระดับชาติ ผลงานประพันธ์ของท่านเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และสำนวนโวหาร เป็นแบบอย่างใ...