All Posts

Archives

  • Home
  • สารคดี (สารคดีภูมิปัญญา)

ห้าวันที่ฉันตื่น

เป็นเรื่องเล่าถึงประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีโอกาสเข้าร่วมงานภาวนากับพระภิกษุ ติช นัท ฮันห์ และคณะอีก 80 รูป จากหมู่บ้านพลัม  ประเทศฝรั่งเศสที่เดินทางมาเผยแพร่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 5 วัน เป็นการนำ...

แนวทางสู่ความสุข

ผู้เขียนนำเสนอภูมิปัญญาในการแสวงหาความสุขให้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ที่มีความสลับซับซ้อน เร่งรีบร้อนรน จากประสบการณ์ชีวิตที่กลั่นกรองอย่างดี  ใช้จิตวิทยาอธิบายธรรมะ เปิดทางให้พระธรรมสามารถช่วยแก้ทุกข์ได้อย่...

แสงใต้ในมรสุม

ขณะที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีแต่ข่าวการใช้ความรุนแรงและการสร้างสถานการณ์ร้าย แต่สารคดีเล่มได้สะท้อนให้เห็นความจริง ความดีงาม และความหวังของสังคมในพื้นที่ อันจะเป็นแสงใต้นำไปสู่ความสงบสุขได้ ผู้...

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

เป็นสารคดีอัตชีวประวัติของเด็กจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีในชนบท แต่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรจนเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงถึงขั้นองคมนตรี หนังสือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกา...

ต้นไม้ใต้โลก

นำเสนอภูมิปัญญาการปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมโลกอย่างแยบยลและทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เช่น     การรีไซเคิลจักรยาน , การลดมลพิษจากหมากฝรั่ง , การแยกขยะ ฯลฯ แม้ผู้เ...

ซ่อนไว้ในสิม : ก-อ ในชีวิตอีสาน

เป็นหนังสือภาพวาดบนผนังโบสถ์ที่แสดงให้เห็นสภาพชีวิตของชาวอีสานในอดีตที่นับวันก็จะค่อยๆ เลือนลางไป เป็นฝีมือช่างวาดพื้นบ้าน แม้จะไม่ประณีตแต่ก็แสดงถึงความบริสุทธิ์จริงใจ เป็นการอนุรักษ์ความดีงามในอดีตข...