All Posts

Archives

  • Home
  • สารคดี (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา)

เงาตนบนรอยซาย

สารคดีเชิงธรรมชาติวิทยาของกวางผาสัตว์ป่าสงวนของไทย ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของนักเขียนที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพสัตว์ป่าขั้นสูง ผู้สนใจศึกษาทั้งวิถีชีวิตของกวางผา และชนเผ่าบนดอยสูงที่ผูกพันกับสัตว์ป...

ความจริงที่หายไป

นำเสนอเรื่องราวทางธรรมชาติวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย ด้วยกระบวนการค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และอย่างรอบด้าน ผ่านชั้นเชิงการเขียนที่ชวนอ่านก่อให้เกิดจิตสำนึกในการปกป้องรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล...

50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

นำเสนอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต   เพื่อลดโลกร้อน ด้วยภาษาสำนวนกระชับ เรียบง่าย ชวนอ่าน และน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลเชิงวิชาการที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจั...

โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ

นำเสนอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้ผู้อ่านตระหนัก ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ภาษาสำนวนที่เข้าใจง่ายแต่ส่งผลสะเทือนต่อความรับรู้ของคนเราอย่างรุนแรง นั่นคือเราทุกคนมีส่วนทำให้โลกร้อน และเราทุกคนสามารถ   ...

ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินชี

นำเสนอชีวิตและความคิดบุคคลสำคัญของโลก ผู้เป็นทั้งศิลปินลือนามและนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่อง ผ่านกระบวนการค้นหาที่มาแห่งความเป็นอัจฉริยะของเขาด้วยภาษาสำนวนชวนอ่านชวนติดตาม ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเชิงสร้...

ซูเปอร์มด ถั่วยักษ์ และแม่หมี

เป็นสารคดีวิทยาศาสตร์ สายธรรมชาติวิทยา (พืชและสัตว์) ที่นำเสนอข้อมูลลึกเชิงพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ด้วยกลวิธีที่ชวนอ่านชวนติดตาม ทั้งการร้อยเรียงเรื่องราวที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ และการใช้ภาษาสำนวนที่...

๗๘ ตารางวา

สารคดีเพื่อเยาวชนที่อ่านสนุกแต่แฝงไว้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สายธรรมชาติวิทยา ผู้เขียนมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการสอดแทรกข้อมูลไว้ในงานเขียนอย่างมีเหตุผล จนทำให้อ่านเพลินและได้แง่คิดเกี่ยวกับธรรมช...

น้ำ : ของวิเศษสามสถานะบนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน

นำเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยน้ำอย่างรอบด้าน ด้วยภาษา สำนวน ชวนอ่าน มีการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือ ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพิงน้ำในการดำรงชีวิตก่อให้เกิดความรู้ความเ...

ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง

สารคดีชีวิต อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญผู้ค้นพบทฤษฎีอันส่งผลสะเทือนต่อโลกปัจจุบันมากที่สุดคือทฤษฎีสัมพัทธภาพ หนังสือเล่มนี้ลงลึกในเรื่องความคิดและทฤษฎีของเขามากกว่าที่เคยมีการนำเสนอกันมา...