All Posts

Archives

  • Home
  • สารคดี (ปรัชญาเเละศาสนา)

เฮ่ย!… คนล้ม

ผู้เขียนนำเสนอข้อผิดพลาดของตน พร้อมทั้งเหตุผลในการให้กำลังใจ ในการต่อสู้กับความผิดหวัง จนสามารถแก้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้

เพียงภาพฝัน

เป็นการรวบรวมบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในนิตยสาร เนื้อหากล่าวถึงการค้นพบสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยงใยความผูกพันของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นการสอนธรรมะอย่างมีลีลา วรรณศิลป์ ใช้ภาษาสละสลวย ม...

เธอเก็บขยะเหม็นนับปี ส่งลูกไปสวนดอกไม้

เป็นหนังสือที่นำเสนอการสอนธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้ข้อคิด ข้อความสั้น ๆ แล้วค่อย ๆขยายความไปจนถึงจุดที่ต้องการนำเสนอ นับว่าเป็นรูปแบบที่น่าติดตาม

ธรรมะรอบกองไฟ

ผู้เขียนนำเสนอแก่นของธรรมะในประสบการณ์ธรรมดา ๆ มีตัวอย่างประกอบลีลาการเขียน สนุกสนาน จูงใจให้วัยรุ่นอ่านได้เป็นอย่างด

ดอกไม้ในความคิด

เป็นสารคดีที่จูงใจให้มองชีวิตในแง่ดี ให้มีกำลังใจในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคให้คุณค่าต่อชีวิต หากรู้จักเอาชนะและหาทางแก้ปัญหาได้

จดหมายพ่อสอนลูก

ผู้เขียนแต่งเป็นจดหมาย ๓๙ ฉบับถึงลูกของตน นำประสบการณ์จริง และความรู้ต่าง ๆ มาเรียบเรียง สั่งสอนให้ลูกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร มีลีลาชวนอ่าน และน่าติดตาม

แง่คิดชีวิตงาม

เป็นการรวบรวมบทความที่หยิบยกประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมไทย มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้อ่านให้รู้จักมองปัญหาและคิดหาทางแก้ไข โดยผู้เขียนยกตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

คาบโลกย์คาบธรรม

บรรยายปรัชญาชีวิตแทรกธรรมะ ด้วยลีลาที่ประสานความขัดแย้งเป็นสัจธรรมที่ผู้เขียนได้ประสบในชีวิตของตนเองมานานนับสิบปี ก่อนจะกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเขียนพัฒนาลีลาพิเศษที่แสดงความคิดได้น่าอ่าน เห็นธรรมในโลก(ย...

จากดักแด้สู่ผีเสื้อ

แสดงธรรมะด้วยโวหารสัญลักษณ์ เปรียบจิตในสมาธิเหมือนดักแด้ เป็นชีวิตที่เจริญเดิบโตอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ ผีเสื้อเกิดจากดักแด้ฉันใด พุทธธรรมก็เกิดจากจิตที่มีสมาธิฉันนั้น เนื้อหาชัดเจนมีลักษณะกึ่งวิชาการ...

ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม

เล่าเรื่องทศชาติอย่างมีลีลา กระขับน่าสนใจ มีภาพประกอบจากผนังโบสถ์ทั่วประเทศเล่าเรื่องด้วยรูปแบบจดหมายคุยกับ “น้ำริน” จูงคนรุ่นใหม่ให้สัมผัสทศชาติได้อย่างนุ่มนวลส่งเสริมข้อคำนึงเชิงคุณธรรมใ...