All Posts

Archives

  • Home
  • รวมเรื่องสั้น

วรรณกรรมตกสระ

วรรณกรรมตกสระ ของ ภาณุ ตรัยเวช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาและแนวคิดที่นำสมัย มีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายและแปลกใหม่น่าสนใจ

ยิ้มอัปสรในรัตติกาล

ยิ้มอัปสรในรัตติกาล ของ แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า (นพรุจ หิญชีระนันทน์) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาแสดงแนวคิดทางปรัชญา สะท้อนประสบการณ์ของปัจเจกชนอย่างมีชีวิตชีวา และมีวิธีการนำเสนอกึ่งสัจนิยมมายาไ...

มัทรานี

มัทรานี ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอมุมมองชีวิตที่หลากหลาย มุ่งแสดงปัญหาสังคมด้วยแนวคิดที่ลุ่มลึกและสร้างสรรค์ สื่อถึงความตั้งใจจริงของผู้เขียนที่จะให้วรรณกรรมมีบทบาทจรรโลงสังคม นอ...

กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี

กล้วยหอมในร้านเคเอฟซีเป็นรวมเรื่องสั้นที่หลากหลาย น่าสนใจ เมื่อพิจารณาภาพรวม  ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการนำเสนอ  และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์แล้ว จะเห็นได้ว่าเรื่องส่วนใหญ่แฝงเจตนาปลุกจิตสำนึกห่วงใย...

พญาอินทรี

พญาอินทรีเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากข้อมูลร่วมสมัยในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันธ์นำเสนอความเป็นไปและปัญหาของผู้คนต่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ แ...

นาฏกรรมเมืองหรรษา

นาฏกรรมเมืองหรรษาเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ซึ่งสะท้อนภาพชีวิตของคนเมืองหลวงที่สับสนวุ่นวาย เช่น การสนับสนุนและการต่อต้านอดีตนักการเมือง การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง การตกเป็นทาสของสื่อเทคโนโ...

อัลฟ่า โอเมก้า ไล่ล่าหาความตาย

อัลฟ่า โอเมก้า ไล่ล่าหาความตายเป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งเสนอคำตอบที่มนุษย์เคยตั้งคำถามและพยายามดิ้นรนค้นคว้ามานานแสนนานว่าทำไมมนุษย์จึงตาย และจะทำอย่างไรมนุษย์จึงเอาชนะความตายจนมีชีวิตที่เป็นอม...

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

เราหลงลืมอะไรบางอย่างเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่สะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันที่กำลัง “หลงลืมอะไรบางอย่าง” อันเป็นแก่นสารของชีวิต ทั้งในระดับบุคคล เช่น นักศึกษาที่ใฝ่ฝันจะเป็นนั...

หมู่บ้านแอโรบิก

หมู่บ้านแอโรบิกเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีความน่าสนใจทั้งรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากกระแสวัตถุนิยมและค่านิยมผิด ๆ ที่รุกรานวิถีชีวิตของชาวชนบทในรูปแบบต่าง ๆ  จะเห็นว่าไม่เพียงแต่ชาวบ้าน...

อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่สะท้อนภาพสังคมไทยว่ายังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ในอนาคต ผู้แต่งเน้นให้เห็นปัญหาขณะ “ก่อสร้าง” ว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคน...

เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น

เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่นเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สะท้อนปัญหาอันหลากหลายของสังคมเมือง ทั้งปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ ครอบครัว การศึกษา วิกฤตทางจิตใจและทางปัญญาของคนในสังคม ผู้แต่งเสนอให้เห็นว่าปัญหา...

H20 ปรากฏการณ์แตกตัว ของน้ำบนแผ่นกระดาษ

“H2O ปรากฏการณ์แตกตัวของน้ำบนแผ่นกระดาษ” ของอนุสรณ์  ติปยานนท์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกตัวละครเอกจะหายสาบสูญไปจากสังคม ส่วนกลุ่มหลังตัวละครเอกจะแ...

บริษัทไทยไม่จำกัด

“บริษัทไทยไม่จำกัด” ของสนั่น  ชูสกุล  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนสังคมชนบทที่กำลังถูกโอบล้อมและบีบรัดด้วยสิ่งต่าง ๆ จากสังคมยุคใหม่มากขึ้นทุกขณะ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวิชาการ โดยเฉพาะแง่...

1CM

“หนังสือรวมเรื่องสั้น 1CM” ของโอสธีมีเนื้อหาที่หลากหลายและกลวิธีนำเสนอที่แตกต่าง  บางเรื่องแม้จะมีเนื้อหาสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันในด้านลบ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและพฤติกรรมของตำร...

จากสายน้ำสู่นคร

“จากสายน้ำสู่นคร”  ของประกาศิต  คนไว  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนภาพธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมชนบทที่ห่างไกล  หนังสือเรื่องนี้นอกจากให้ความรื่นรมย์แล้ว ยังมีสาระที่ก่อให้เกิดคว...

นักประดิษฐ์ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์

“นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์” ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอภาพการดำเนินชีวิตและโลกทัศน์ของชาวชนบทท้องถิ่นภาคใต้ของไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตของสังคมเมืองสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเ...

คนในคลื่น

10 เรื่องสั้นที่รวมพิมพ์อยู่ในหนังสือ “คนในคลื่น” ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่ทำงานในเรือประมง   ความผูกพันระหว่างคนกับทะเล และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน อย่างมีเลือดเนื้อ มีชีวิตจิตใจ และมีสีสัน ทั้งในฐา...

นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได

“นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได” ของจักรพันธุ์ กังวาฬ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่อง ที่สะท้อนภาพชีวิตคนไทยร่วมสมัยยุควัตถุนิยมที่สูญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่าน จนไม่อาจ...

สงครามและความรัก

“สงครามและความรัก” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีความเด่นในด้านการใช้ภาษาซึ่งสามารถควบคุมและขับเคลื่อนเรื่องราว เพื่อสื่อความคิดมาถึงผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประพันธ์มีชั้นเชิงในด้านการสรรคำมาร้...

ไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดำริ

“ไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดำริ” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเอกลักษณ์ เพราะหลายเรื่องผู้ประพันธ์นำเสนอประเด็นโต้แย้งที่เกิดจากมุมมอง แง่คิด จากพฤติกรรมที่เห็นและเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เช่น ประ...

เส้นผมบังจักรวาล

“เส้นผมบังจักรวาล” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดความเป็นไปของชีวิต ผ่านบทบาทของตัวละครในฉากเล็ก ๆ แคบ ๆ และธรรมดาดังที่พบเห็นกันอยู่ แต่ด้วยมุมมองและจินตนาการของผู้เขียน  ภาพที่ปรากฏต่อผู้อ่านกลั...

บันไดกระจก

“บันไดกระจก” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง ของวัฒน์ ยวงแก้ว ที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านศิลปะการเขียนและแง่คิดมุมมอง วัฒน์ ยวงแก้วเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทั้งในการใช้ภาษาและกลวิธีกา...

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นขนาดยาว 8 เรื่อง  ซึ่งสะท้อนภาพสังคมไทยในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความยอกย้อนสับสนได้อย่างเด่นชัดและน่าสนใจ  ในเรื่องสั้นแต่ละเรื่อง ดูเสมือนว่าเส้นแบ่งระ...

เวลาของชาติ

“เวลาของชาติ” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของกิติวัฒน์          ตันทะนันท์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์  ผู้แต่งนำเสนอเหตุการณ์และเรื่องราวอันหลากหลายของผู้คนในสังคม  โดยเน้น...

เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม

เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม โดย นทธี ศศิวิมล เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้หญิงในมิติหน้าที่ที่แตกต่างกัน สภาพสังคมและความเป็นไปของชีวิต ผ่านบทบาทของตัวล...

ออกไปข้างใน

ออกไปข้างใน โดยนฆ  ปักษนาวิน เป็นรวมเรื่องสั้นจากทั้งหมด 10 เรื่อง ที่ประกอบด้วยความหลากหลายทั้งตัวเรื่อง สถานที่ และเทคนิคการเล่าเรื่อง มีความทับซ้อนชวนให้ตีความได้หลายนัย ผ่านการเล่าเรื่องด้วยมุมมอง...

วัฏจักรไร้สำนึก

“วัฏจักรไร้สำนึก” ของ “ปองวุฒิ รุจิระชาคร” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดความเป็นไปในสังคมสู่ผู้อ่านผ่านโครงเรื่องที่จินตนาการขึ้นอย่างแยบยล และสมจริง  แม้บางเรื่องจะใช้ฉากของโลกอนาคต  ดินแดนอื่นท...

โปรดอยู่ในความดัดจริต

“โปรดอยู่ในความดัดจริต” ของ “พึงเนตร อติแพทย์” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน          9 เรื่อง ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวชีวิตของคนในสังคม  ทั้งแนวจินตนาการ และแนวสมจริง  สะท้อนภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง...

กล้องเก่า

“กล้องเก่า” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นของ “ธาร ยุทธชัยบดินทร์” ชื่อเรื่อง “กล้องเก่า” หมายถึงภาพในอดีตที่ถูกบันทึกอยู่ในกล้องโบราณ โดยนัยสื่อว่า ช่วงชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนผ่านจนล่วงเข้าสู่วัยชรานั้น ย่...

ครั้งหนี่ง…คิดถึงเป็นระยะ

ครั้งหนึ่ง…คิดถึงเป็นระยะ ของเจน จิ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่นำภาพชีวิตของบรรดาผู้คนและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร มาบอกเล่าผ่านเรื่องราวของความรัก มิตรไมตรี และความปรารถนาดีต่อกันของตัวละคร...