All Posts

Archives

  • Home
  • รวมเรื่องสั้น

ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล

ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล ของ นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๓ เรื่อง ที่นำชีวิตของผู้คนในสังคมธรรมดาที่อยู่รายรอบตัวเรา ผ่านสายตาของผู้เขียน โดยเล่าเรื่องอย่างง่าย ๆ แต่สร้างอารมณ์ร่วมให้แ...

เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน

เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน ของ อุเทน พรมแดง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง ที่เสนอเรื่องราวของคนในโลกยุคใหม่ ทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ผู้มีอันจะกินจนถึงผู้ยากจนข้นแค้นในทุกช่วงวัย โดยสะท้อนภา...

สู่อนาคตกาล

สู่อนาคตกาล ของ อุเทน พรมแดง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ๘ เรื่อง ที่นำความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีมาเสนอภาพปัญหาและอิทธิพลต่อสภาพสังคมปัจจุบัน  ด้วย   ชั้นเชิงการเล่าเรื่องอย่างแยบย...

บ้านที่กลับไม่ได้

บ้านที่กลับไม่ได้ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นเชิงมานุษยวิทยาจำนวน ๙ เรื่อง ของบุญเลิศ วิเศษปรีชา ผู้แต่งเล่าเรื่องของผู้คนต่างเพศต่างวัย ต่างเชื้อชาติ แต่มาใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านกลางกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิป...

Family Comes First ด้วยรักและผุพัง

Family Comes First ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง ที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน คือ เล่าเรื่องของคนไทยเชื้อสายจีนและครอบครัวจีนที่อยู่ในสังคมไทย ผู้แต่งสะท้อ...

สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง

สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง ของ รมณ กมลนาวิน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๒ เรื่อง สะท้อนภาพภาวะความเป็นมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความหม่นหมองมุ่งเน้นที่ชีวิตของคนชายขอบ คนต่างด้าว คนยากไร้ ครอบครัว และ...

บินไปเหนือสะพานข้ามดาว

“บินไปเหนือสะพานข้ามดาว” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง ของ ประชาคม ลุนาชัย  สะท้อนให้เห็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์และภาพสังคมหลากหลาย นอกจากเรื่องที่มีกลิ่นอายแห่งท้องทะเลและชีวิตที่กร้านแดดฝน...

สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง

“สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๘ เรื่อง ของ ตินกานต์ มีเนื้อหาและวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มุ่งสะท้อนถึงความสิ้นสลายของมนุษย์ในหลากหลายสถานะ หลากหลายรสอารมณ์  ผ่านภาพชีวิตควา...

คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

        “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” ของ จเด็จ กำจรเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง มุ่งสะท้อนภาพวิถีและชีวิตชาวบ้าน เน้นหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นภาพชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยป่...

ไร้สัญชาติและตัวละครอื่น ๆ

“ ไร้สัญชาติและตัวละครอื่น ๆ”  ของ  “บัญชา อ่อนดี”  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๐ เรื่องที่สะท้อนความเข้าใจชีวิตผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คนกับความคิด และคนกับสิ่งแวดล้อม โดยขุดเอ...

๒๔ ชั่วโมง

“๒๔ ชั่วโมง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๔ เรื่อง ของ “แพรพลอย วนัช” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต และสัมพันธภาพของคนในสังคม ซึ่งดำเนินไปในแต่ละวัน ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลากหลายสถานะ หลากหลายแง่มุ...

เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ

“เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ” ของ “กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ”   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๙ เรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องราว ปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้อย่า...

หัวใจดอกไม้

เป็นงานเขียนเชิงจิตวิทยาที่กล่าวถึงปมชีวิตในด้านลึก โดยเฉพาะด้านของผู้หญิงนำธรรมชาติของมนุษย์มากล่าว ผ่านการนำเสนอด้วยภาษาที่ละเมียดละไมเปี่ยมด้วยวรรณศิลป์ ซึ่งให้ความสำคัญในเชิงพรรณนามาก

สายลมบนถนนโบราณ

เป็นเรื่องสั้นที่มีความละเมียดละไมในการใช้ภาษา เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลาวและเขมรในสังคมอีสานแบบโบราณ เรื่องน่าอ่าน บรรยายน่าสนใจและผูกเรื่องดี

ลิ้นชักที่เลิกใช้

เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องได้อย่างน่าสนใจทุกเรื่อง ผู้เขียนมองได้ลึกและมองในมุมที่คนอื่นอาจมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิง

เรื่องสั้นของคนรักลูก

เป็นเรื่องสั้นแบบฉบับที่มีการหักมุมได้อย่างน่าสนใจ น่าติดตาม อ่านแ ผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก โดยใช้สำนวนภาษาที่ละเมียดละไม มีเป้าหมายชัดเจน ถึงแม้จะมีเรื่องราวเพียงแง่มุมเดียว แต...

เรื่องชื่นใจ

เป็นเรื่องสั้นที่แสดงความผูกพันของครอบครัว เพื่อน แสดงความดีงามของจิตใจจบได้ดีทุกเรื่อง สอนใจได้ สอนให้คิด โน้มน้าวให้เด็กกล้าหาญ มีความกตัญญูทำให้คนมองโลกในแง่บวก

บัตรทองคำ

เป็นเรื่องสั้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างกล้าหาญ ใช้ภาษโน้มน้าวใจให้คล้อยตามได้ดี สะท้อนปัญหาทางด้านสังคมและการเมือง

ในโพรงมล้างวิญญาสมัย

สะท้อนภาพสังคมชนบทภาคกลางในมุมมองของวิถีชีวิตชุมชนคนเชื้อสายลาว ซึ่งมีข้อมูลชีวิตของชาวชนบทที่น่าสนใจ ทั้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ผู้เขียนให้ความใส่ใจกับการเลือกสรรถ้อยคำ และช่างคิดจนอาจเรียกไ...

นิทานกลางแสงจันทร์

เป็นเรื่องสั้นที่ใช้สำนวนภาษาได้ละเมียดละไม เข้าใจง่ายและลึกซึ้ง เปรียบเทียบเฉียบคมและสะท้อนสังคม โครงเรื่องมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่เลือกสรรได้เหมาะกับเรื่อง

ดอกไม้สั่นดาวไหว

เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ชอบอ่านเรื่องสั้นโดยเฉพาะ เนื้อเรื่องมีหลากหลายอารมณ์สร้างโครงเรื่องได้อย่างทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่ เป็นเรื่องเสียดสีเย้ยชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เขียนเรียบๆ ง่ายๆ แต่อ่านสน...

ดวงใจยังส่องฝัน

ใช้ภาษาสละสลวย มีจินตภาพ อ่านแล้วรู้สึกได้ถึงรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสเก็บรายละเอียดทางด้านอารมณ์ได้ดี ให้ความรู้สึกของตัวละครโดยเฉพาะแง่มุมเกี่ยวกับความรัก

จักรวาลอนันต์ การเดินทางไม่สิ้นสุด

ภาษาราบรื่นชวนอ่าน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องแนววิทยาศาสตร์ แต่ละตอนมีเอกลักษณ์และไม่ซ้ำแนวกัน

กระตั้วแทงเสือ

บางเรื่องในกระตั้วแทงเสือเปรียบเทียบได้ดี สะท้อนสภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่เช่น ภาพชีวิตบนรถโดยสารประจำทาง จากการมองคนขับรถเมล์ร่วมฯ ด้วยความรังเกียวเปลี่ยนเป็นเข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือการสะท้อนให้เห็นภาพข...

ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป

เล่มบาง กะทัดรัด เหมาะแก่การพกพาได้สะดวกชื่อเรื่องสะดุดหู ฟังดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่กลับเป็นชื่อที่คนต่างชาติใช้เรียกชาวนครศรีธรรมราชว่า ‘ลิกอร์”ภาษาที่ใช้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่ง...

อิสระนอกระนาบ

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นพลังในการสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เขียนในแนวมายาแฟนตาชีนำเสนอปัญหาของสังคมและผู้คนในปัจจุบันและอนาคต การเผชิญหน้ากันระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเป...

รถไฟ ชั้น 5

รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหยิบยกเอาแง่มุมและปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตโดยการตีความตามแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธศาสนา ผ...

ภาพลวง

ป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่หยิบยกเอาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวในแวดวงของแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วยการนำเสนอในชิงตั้งคำถามต่อประเด็นทาง...

ในวงล้อม

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมต่าง ๆ ในสังคมไทยด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย จริงใจ แฝงด้วยการประชดประชันอย่างมีอารมณ์ขัน เรื่องราวต่าง ๆที่ผู้เขียนนำมาร้อยเรียง มีทั้งป...

นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของท้องถิ่นในชนบทภาคอีสานมีแนวเรื่องส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาของผู้คนและสังคมในชนบทสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความขัดแย้งอันเกิด...