All Posts

Archives

  • Home
  • นักเขียนรุ่นเยาว์ "หมวดรวมเรื่องสั้น"

เรื่องธรรมดาของคนสามัญ

เป็นรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่หลากหลายความคิด การดำเนินเรื่องดี กระชับ ภาษาที่ใช้อ่านง่าย บางเรื่องให้ความสะเทือนใจ บางเรื่องเสียดสีสังคม และบางเรื่องสนุกสนาน

หญิงชรา

หญิงชรา  ของกิติวัฒน์  ตันทะนันท์  เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง  ที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนหนุ่มสมัยใหม่  ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสน และต้องต่อสู้อย่างหนักกับการเรียนรู้จักตนเองและรู้จักผู้...

เมืองไทยในอนาคต

เป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง  ผู้เขียนสะท้อนแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ผ่านจินตนาการร่วมสมัย ชี้ให้เห็นผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ โรคร้ายสมัยใหม่ เรื่องรห...

ลูกชายของแม่

เป็นรวมเรื่องสั้น 7 เรื่อง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว  ผู้เขียนสามารถหยิบยกเอามุมความสัมพันธ์บางแง่มุมที่น่าสนใจมานำเสนอ เช่น คนกับกระป๋องที่กลิ้งไ...

เมืองอันตราย

เรื่องสั้นเมืองอันตรายเป็นรวมเรื่องสั้น 9 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับแง่มุมชีวิตและพฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างกันไป ผู้เขียนเล่าเรื่องผ่านภาษาเรียบง่าย มีกลวิธีการนำเสนอกระจ่างชัด อ่านแล้วได้อาร...

‘ความฝันอันเดียวดาย วัยเยาว์ที่สูญหาย’

เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่องซึ่งสะท้อนความคิด  อารมณ์ และความต้องการของวัยรุ่น    มีเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสีย  ความเปลี่ยนแปลงร้ายแรงในชีวิต   การพลัดพราก   อุดมการณ์กับการศึกษา   และความต้องการควา...

ยุคสมัยของเรา

เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง เสนอเรื่องราวของผู้คนและสังคมทั้งในชนบทและเมืองหลวง   ผู้แต่งบรรยายเหตุการณ์และตัวละครได้อย่างชัดเจน  ด้วยสำนวนภาษาสละสลวย  การดำเนินเรื่องชวนติดตาม สะท้อนแนวความคิดที่...

เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก

 เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก  เป็นเรื่องที่ผู้เขียนถ่ายทอดด้วยความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ของสัตว์ และความมีชีวิตจิตใจของสัตว์ ที่ล้วนดำรงชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด  เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลกทั้ง...

ชราทารก

ชราทารก    เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง สะท้อนปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดความอบอุ่น ความรุนแรงในครอบครัว   ความยากลำบากในทำมาหากิน และการถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม ผู้เขียนนำเสนอในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ...