All Posts

Archives

  • Home
  • นักเขียนรุ่นเยาว์ "หมวดกวีนิพนธ์"

คำ | สาร | ภาพ

คำ | สาร | ภาพ ของ วรพจน์ ทรัพย์เมฆ เป็นรวมบทกวีฉันทลักษณ์หลากรูปแบบ ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ซึ่งผู้เขียนวางแนวคิดรูปแบบและเนื้อหาสอดคล้องกัน เปิดเล่มด้วยเรื่องราวดึกดำบรรพ์ในสำนวนที่ชื่อ &#821...

ฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยาก

ฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยาก ของ ณรงค์ชัย แสงอัคคี เป็นรวมบทกวีแต่งด้วยกลอนสุภาพ มีโคลงสี่สุภาพแทรกอยู่บ้าง  เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคแรก ยิ้มที่ควรจะเป็นของเธอ เนื้อหาเป็นการสำรวจและทบทวนตนเองหลังผ่านประส...

เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับบ้าน

เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับบ้าน รวมกวีนิพนธ์ของ ณรงค์ชัย แสงอัคคีเป็นงานกวีนิพนธ์ใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ เป็นหลัก มีบทกวีวัจนะและกลอนเพลงพื้นบ้านแทรกอยู่เล็กน้อย แบ่งเนื้อหาสาระในเล่มเป็น ๒ ภาค ภาคที...

ละไว้ในฐานที่คิดถึง

ละไว้ในฐานที่คิดถึง ของ แทนชีวา เป็นกวีนิพนธ์ ใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก มุ่งเน้นการถกแถลง “สาระแห่งชีวิต” เป็นเนื้อหาแห่งบทกวี โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย มีความฝัน ของคนหนุ่มสาว การเรียนรู้ประสบการณ์...

พิชิตโควิดด้วยจิตกวี

“พิชิตโควิดด้วยจิตกวี”  รวมงานร้อยกรองของ ด.ญ.รินรัก แซ่โค้ว ยุวกวีที่มีมานะมุ่งมั่นเรียงร้อยสร้อยอักษรอันงดงามออกมาเป็นงานประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี ๑๑ เนื้อหาสาระกล่าวถึงสภาพเหตุการณ์ ข่าวสาร ...

หมอกสางม่าน

รวมบทกวี “หมอกสางม่าน” ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง ประกอบด้วยบทกวี ๑๗ บท ใช้คำประพันธ์ประเภทโคลงและกลอน รวมทั้งกลอนเพลงพื้นบ้าน นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งความรุนแรงทางร่างกายแ...

เพลงรักจากตักแม่

“เพลงรักจากตักแม่” กวีนิพนธ์ ของ วัชระ บุญทานัง เป็นผลงานที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ที่ “ลูก” มีต่อ “แม่” อย่างลึกซึ้ง โดยกล่าวถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านรูป...

สถานกาลบังคับ

“สถานกาลบังคับ” ของ ณรงค์ชัย แสงอัคคี เป็นรวมบทกวีที่สะท้อนภาพชีวิตของผู้คนและสรรพสิ่งบนโลกควบคู่ขนานไปกับกาลเวลา เหตุการณ์ความเป็นไปของผู้คน ถูกบีบรัดด้วยกาลเวลา  ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มองเห็น...

ดวงตาหิ่งห้อย

“ดวงตาหิ่งห้อย” ของ “ปริม” เป็นหนังสือในโครงการ “วิธีสมุดบันทึก” ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเขียนบันทึกทุกวัน ผู้เขียนซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียง ๑๒ ปี เลือกใช้รูปแบบคำประพันธ์ประเภทโคลงในการจดบันทึกประจำวันโด...

ฟังสิเสียงพรุ่งนี้เพรียกชีวิต

ต้นฉบับรวมบทกวี “ฟังสิเสียงพรุ่งนี้เพรียกชีวิต” ของ “นนทพัทธ์ หิรัญเรือง” เป็นงานฉันทลักษณ์หลากรูปแบบ อย่างเช่น กลอนแปด กลอนหก กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ โดยผู้เขียนได้แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแ...

ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า

“ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า” กวีนิพนธ์ ของ “ณรงค์ชัย แสงอัคคี” ที่ตัวชื่อบทบ่งบอกถึงมิติความคิดต่ออนาคต เหมือนแม้ว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อยู่ แต่สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมที่มีความแข็งแรง ประก...

เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน

“เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน” รวมกวีนิพนธ์ของ “กิตติ อัมพรมหา” เป็นงานกวีนิพนธ์ใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ จำนวน ๒๐ สำนวน แบ่งเนื้อหาสาระในเล่มเป็น ๓ ภาค ภาค ๑ ลมหายใจของเรา เป็นการบอกเล่าเรื่องของชี...

ร่มเงาเรือง

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายทั้งด้านฉันทลักษณ์และเนื้อหา ใช้คำที่มีพลัง นำเสนอแง่มุมความคิดและอารมณ์ ได้อย่างจับใจ

ในความว่างนั้นยังมี

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายด้านฉันทลักษณ์ เนื้อหาสะท้อนความคิดเชิงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ บุคคล การเมือง ฯลฯ เลือกใช้คำและสัมผัสได้อย่างสละสลวย

เส้นสีของชีวิต

เส้นสีของชีวิต  ของ อนุวัฒน์ แก้วลอย  เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนเส้นทางชีวิตและความเข้าใจชีวิตของผู้เขียน  แทบทั้งหมดแต่งเป็นกลอนสี่สุภาพจบในบท  ยกเว้น 1 บท แต่งเป็นโคลง   แบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ รากเหง้าเมื่อเ...

ฟื้นฝันบรรณพิภพ

ฟื้นฝันบรรณพิภพ  ของ โกฏิดารา 2551 เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนความเป็นไปในสังคม  ผู้เขียนแต่งเป็นบทกวีจบในบท  รวมกันหลายบท   โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ กังวลชาติ  นิราศเดือน  เตือนสมัย  ใจรู้ทัน และฟื้นฝันบรรณพ...

นั่งแลหวัน……ฝันถึงนางฟ้า

เป็นรวมบทกวี (ฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์)     สะท้อนความคิด และอารมณ์ของผู้เขียนที่มีต่อผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้าง มีการเลือกใช้คำได้ดีพอสมควร เห็นภาพ และมีการเล่นสำนวนโวหารในระดับดี

แม้ฟ้าหม่นแผ่นดินมืด

เป็นรวมบทกวีหลากหลายฉันทลักษณ์  สะท้อนโลกทัศน์และอารมณ์สะเทือนใจที่กวีมีต่อสังคมและการเมืองไทย กวีสามารถเลือกสรรคำได้ดี สร้างภาพได้งดงาม และสร้างสำนวนโวหารได้ไพเราะกินใจ

เมื่อคำนึงจึงเห็นความเป็นเธอ

เป็นบทกวีสะท้อนทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อโลกและชีวิต โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครูของตนสามารถใช้ภาษาได้อย่างละเมียดละไมมีความลื่นไหล  และคุม “ความ”  ได้ดีพอสมควร

พจน์โดยสาร

ผู้เขียนมีความช่างคิด ช่างสังเกต สามารถหยิบยกสิ่งรอบตัว อาทิ ปัญหาสังคม-การเมือง ปัญหาการศึกษา-วัฒนธรรม ฯลฯ นำมาสื่อสะท้อนเป็นประเด็นปลีกย่อยได้อย่างน่าสนใจ โดยสามารถใช้สำนวนภาษาและลีลาวรรณศิลป์ในการน...

หุบมนุษย์

เนื้อหาที่นำมาสื่อมีความเข้มข้นระดับปานกลางและมีฝีมือในการร้อยกรองระดับดีแม้จะมีข้อควรพัฒนาเชิงฉันทลักษณ์ เช่น การใช้คำสัมผัสซ้ำ หากมีการคัดสรรผลงานที่นำมารวมเป็นเล่มให้มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาและ...

บนแผ่นกระดาษ

เป็นรวมบทกวีสะท้อนความคมชัดของทัศนะที่ปรากฏในเนื้อหาแต่ละเรื่องได้อย่างโดดเด่น มีมุมมองในการนำเสนอที่น่าสนใจหลายประเด็น สามารถเล่นคำได้อย่างมีวรรณศิลป์ ทั้งเสียงและความหมาย แม้จะมีปัญหาเรื่องสัมผัสซ้ำ...

หมอกขาวอาบดอยเขียว

เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็น “คนเมือง” หรือคนภาคเหนือได้อย่างมีพลัง โดยนำ “คำเมือง” มาสอดใส่ในผลงานได้อย่างมีวรรณศิลป์ รวมทั้งหยิบยืมความรุ่มรวยทางรูปแบบวรรณกรรมล้านนามาใช...

เพชรแผ่นดิน

รวมบทกวี เพชรแผ่นดิน ของ นิติกรณ์ ตั้งหลัก  เป็นผลงานที่พยายามสืบสานขนบฉันทลักษณ์และรูปแบบนิราศซึ่งเขียนขึ้นต่างวาระนำมารวมไว้ด้วยกัน ด้วยความหลากหลายของเนื้อหาให้เอกภาพของผลงานทั้งเล่มยังไม่เด่นชัดพอ...

ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ

รวบทกวี ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ ของ กมล คูคีรีเขต  ผู้เขียนสามารถเรียงร้อยฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย  ทั้งกาพย์ยานี  11 กาพย์ฉบัง 16  กลอนหก กลอนเจ็ด และกลอนแปด  ให้มีสัมผัสเชื่อมร้อยกันตลอดทั้งเล่ม  ช่วยขับเ...

สยามสิกขานุโยค

รวมบทกวี สยามสิกขานุโยค ของสิทธิศักดิ์ บุญมา  มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอเนื้อหา และวิธีคิดที่มีต่อสังคมการศึกษาของประเทศอย่างแหลมคม โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่นการเรียงรูปแบบเนื้อหาให้มีลัก...

กานท์เอ๋ย กานเมือง

รวมบนกวี กานท์เอ๋ย กานเมือง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบทร้อยกรองหรือบทกวีที่ว่าด้วย ‘การเมือง’ รวมไปถึงสังคมยุคปัจจุบันอันฟอนเฟะและน่าห่วง ซึ่งผู้เขียนกำลังจะสื่อถึงผู้อ่านอย่างนั้น บทกวีทั้งหมดที่นำเสน...

บรรทัดสุดท้ายในฤดูกานต์

ต้นฉบับรวมบทกวีระดับเยาวชนชุด “บรรทุดสุดท้ายในฤดูกานต์” ของ ชาตรี ตราชู นำเสนอในรูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ช่วง คือ คิมหันต์ วัสสาน และเหมันต์ แต่ละชิ้นงานไม่ได้เป็นเรื่องเดีย...

ลมหายใจในสัญญะ

ลมหายใจในสัญญะ เป็นผลงานรวมบทกวีของ ภูวนาท เรืองฤทธิ์ ที่ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทกลอนแปดทั้งชุดเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนได้จัดแบ่งหมวดหมู่ไว้ 3 ภาค คือ “1. เธอคือลมหายใจ   2. ลมหายใจของชายขอบ และ 3. ล...

ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

ไปโรงเรียน ของ รังสิมันต์ จุลหริก เป็นผลงานกวีนิพนธ์นำเสนอในรูปแบบกลอนแปดที่ยึด         ขนบค่อนข้างเคร่งครัด และมีความแม่นยำในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควร ลักษณะเด่นของผลงานชุดนี้ คือผู้เขียนตั้งใจให้มีความเ...