All Posts

Archives

  • Home
  • นักเขียนรุ่นเยาว์ "หมวดกวีนิพนธ์"

ร่มเงาเรือง

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายทั้งด้านฉันทลักษณ์และเนื้อหา ใช้คำที่มีพลัง นำเสนอแง่มุมความคิดและอารมณ์ ได้อย่างจับใจ

ในความว่างนั้นยังมี

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายด้านฉันทลักษณ์ เนื้อหาสะท้อนความคิดเชิงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ บุคคล การเมือง ฯลฯ เลือกใช้คำและสัมผัสได้อย่างสละสลวย

เส้นสีของชีวิต

เส้นสีของชีวิต  ของ อนุวัฒน์ แก้วลอย  เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนเส้นทางชีวิตและความเข้าใจชีวิตของผู้เขียน  แทบทั้งหมดแต่งเป็นกลอนสี่สุภาพจบในบท  ยกเว้น 1 บท แต่งเป็นโคลง   แบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ รากเหง้าเมื่อเ...

ฟื้นฝันบรรณพิภพ

ฟื้นฝันบรรณพิภพ  ของ โกฏิดารา 2551 เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนความเป็นไปในสังคม  ผู้เขียนแต่งเป็นบทกวีจบในบท  รวมกันหลายบท   โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ กังวลชาติ  นิราศเดือน  เตือนสมัย  ใจรู้ทัน และฟื้นฝันบรรณพ...

นั่งแลหวัน……ฝันถึงนางฟ้า

เป็นรวมบทกวี (ฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์)     สะท้อนความคิด และอารมณ์ของผู้เขียนที่มีต่อผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้าง มีการเลือกใช้คำได้ดีพอสมควร เห็นภาพ และมีการเล่นสำนวนโวหารในระดับดี

แม้ฟ้าหม่นแผ่นดินมืด

เป็นรวมบทกวีหลากหลายฉันทลักษณ์  สะท้อนโลกทัศน์และอารมณ์สะเทือนใจที่กวีมีต่อสังคมและการเมืองไทย กวีสามารถเลือกสรรคำได้ดี สร้างภาพได้งดงาม และสร้างสำนวนโวหารได้ไพเราะกินใจ

อะฮ๊อย

หนังสือการ์ตูนเรื่อง “อะฮ๊อย”  เป็นหนังสือที่จัดทำภายใต้โครงการ สื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนของ สสส. จากฝีมือการวาดและประพันธ์โดยวงศกร จิรากูลสวัสดิ์ และ อรอุมา ปานมุนี เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อ ...

เมื่อคำนึงจึงเห็นความเป็นเธอ

เป็นบทกวีสะท้อนทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อโลกและชีวิต โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครูของตนสามารถใช้ภาษาได้อย่างละเมียดละไมมีความลื่นไหล  และคุม “ความ”  ได้ดีพอสมควร

พจน์โดยสาร

ผู้เขียนมีความช่างคิด ช่างสังเกต สามารถหยิบยกสิ่งรอบตัว อาทิ ปัญหาสังคม-การเมือง ปัญหาการศึกษา-วัฒนธรรม ฯลฯ นำมาสื่อสะท้อนเป็นประเด็นปลีกย่อยได้อย่างน่าสนใจ โดยสามารถใช้สำนวนภาษาและลีลาวรรณศิลป์ในการน...

หุบมนุษย์

เนื้อหาที่นำมาสื่อมีความเข้มข้นระดับปานกลางและมีฝีมือในการร้อยกรองระดับดีแม้จะมีข้อควรพัฒนาเชิงฉันทลักษณ์ เช่น การใช้คำสัมผัสซ้ำ หากมีการคัดสรรผลงานที่นำมารวมเป็นเล่มให้มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาและ...

บนแผ่นกระดาษ

เป็นรวมบทกวีสะท้อนความคมชัดของทัศนะที่ปรากฏในเนื้อหาแต่ละเรื่องได้อย่างโดดเด่น มีมุมมองในการนำเสนอที่น่าสนใจหลายประเด็น สามารถเล่นคำได้อย่างมีวรรณศิลป์ ทั้งเสียงและความหมาย แม้จะมีปัญหาเรื่องสัมผัสซ้ำ...

หมอกขาวอาบดอยเขียว

เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็น “คนเมือง” หรือคนภาคเหนือได้อย่างมีพลัง โดยนำ “คำเมือง” มาสอดใส่ในผลงานได้อย่างมีวรรณศิลป์ รวมทั้งหยิบยืมความรุ่มรวยทางรูปแบบวรรณกรรมล้านนามาใช...

เพชรแผ่นดิน

รวมบทกวี เพชรแผ่นดิน ของ นิติกรณ์ ตั้งหลัก  เป็นผลงานที่พยายามสืบสานขนบฉันทลักษณ์และรูปแบบนิราศซึ่งเขียนขึ้นต่างวาระนำมารวมไว้ด้วยกัน ด้วยความหลากหลายของเนื้อหาให้เอกภาพของผลงานทั้งเล่มยังไม่เด่นชัดพอ...

ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ

รวบทกวี ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ ของ กมล คูคีรีเขต  ผู้เขียนสามารถเรียงร้อยฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย  ทั้งกาพย์ยานี  11 กาพย์ฉบัง 16  กลอนหก กลอนเจ็ด และกลอนแปด  ให้มีสัมผัสเชื่อมร้อยกันตลอดทั้งเล่ม  ช่วยขับเ...

สยามสิกขานุโยค

รวมบทกวี สยามสิกขานุโยค ของสิทธิศักดิ์ บุญมา  มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอเนื้อหา และวิธีคิดที่มีต่อสังคมการศึกษาของประเทศอย่างแหลมคม โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่นการเรียงรูปแบบเนื้อหาให้มีลัก...

กานท์เอ๋ย กานเมือง

รวมบนกวี กานท์เอ๋ย กานเมือง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบทร้อยกรองหรือบทกวีที่ว่าด้วย ‘การเมือง’ รวมไปถึงสังคมยุคปัจจุบันอันฟอนเฟะและน่าห่วง ซึ่งผู้เขียนกำลังจะสื่อถึงผู้อ่านอย่างนั้น บทกวีทั้งหมดที่นำเสน...

บรรทัดสุดท้ายในฤดูกานต์

ต้นฉบับรวมบทกวีระดับเยาวชนชุด “บรรทุดสุดท้ายในฤดูกานต์” ของ ชาตรี ตราชู นำเสนอในรูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ช่วง คือ คิมหันต์ วัสสาน และเหมันต์ แต่ละชิ้นงานไม่ได้เป็นเรื่องเดีย...

ลมหายใจในสัญญะ

ลมหายใจในสัญญะ เป็นผลงานรวมบทกวีของ ภูวนาท เรืองฤทธิ์ ที่ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทกลอนแปดทั้งชุดเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนได้จัดแบ่งหมวดหมู่ไว้ 3 ภาค คือ “1. เธอคือลมหายใจ   2. ลมหายใจของชายขอบ และ 3. ล...

ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

ไปโรงเรียน ของ รังสิมันต์ จุลหริก เป็นผลงานกวีนิพนธ์นำเสนอในรูปแบบกลอนแปดที่ยึด         ขนบค่อนข้างเคร่งครัด และมีความแม่นยำในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควร ลักษณะเด่นของผลงานชุดนี้ คือผู้เขียนตั้งใจให้มีความเ...

กานท์เวลาของผู้คน

กานท์เวลาของผู้คน ผลงานการประพันธ์ของ กิตติ  อัมพรมหา เป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิลป์  ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่องเขียนได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มีความไพเราะของถ้อยคำท...

ในชายคามาตุภูมิเรา

รวมบทกวี ในชายคามาตุภูมิเรา โดย ชาตรี อรุณพัด  มีเนื้อหาสะท้อนภาพความอบอุ่น สายใยในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติและชนบทที่ถึงแม้มีความขัดสน ขาดแคลนและปัญหาความสงบสุขในบางพื้นที่ แต่ก็เป็นต้นทุนแห่งความรู้สึกภาย...

แท้ธารมิอาจกั้น

กวีนิพนธ์คัดสรรแท้ธารมิอาจกั้น ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง  แบ่งเป็น 3 ภาค คือ คลื่นเกลียว  เชี่ยวกรากและฟากธงสันติธรรม  ในภาคคลื่นเกลียว นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นครูตั้งแต่เป็นครูฝึกสอน โดยให้...

โลกประจำตัว

 โลกประจำตัว ผลงานการประพันธ์ของ รัฐ  ปัญเจียง ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่อง  โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 13 หัวเรื่อง  ความยาว 128 บท นับเป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิ...

ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย

ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย  ของ การียา ยูโซ๊ะ รวมบทกวีจำนวน 18 สำนวน นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของพลเมืองชายขอบในดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ผ่านเสียงของเยาวชนในพื้นที่ ประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องเผชิญความรุนแรง โรงเ...

กลับบ้านเรานะ Back Home

ต้นฉบับชุด กลับบ้านเรานะ Back Home ของ แสนภูมิ กล้าอยู่ เป็นงานรวมบทกวีฉันทลักษณ์รูปแบบกลอนแปด ผู้เขียนมีความสามารถในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควรในฐานะกวีระดับเยาวชน ส่วนภาษาหรือคำ-สำนวนที่นำมาเรียงร้อยบางจุ...

เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง

ต้นฉบับรวมบทกวี เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง ของ กิตติ อัมพรมหา เนื้อหาโดยรวมแสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของวัยหนุ่มสาวผู้เปี่ยมด้วยจินตนาการ และความใฝ่ฝันถึงโลกอันงดงามในอุดมคติ น้ำเสียงที่สื่อผ่านเนื้อหาเป็นไปด...

แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน

แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน  รวมบทกวีของ วิศิษฐ์ ปรียานนท์ เป็นบทกวีปลุกเร้าพลังแห่งการแสวงหาภายในให้โลดแล่นออกมาผจญภัย  เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยี่ยงเสรีชน แม้ยังไม่มีคำตอบว่าหนทางข้างหน้าจะสำเร็จหรือ...