All Posts

Archives

  • Home
  • กวีนิพนธ์

หัวใจห้องที่ห้า

หัวใจห้องที่ห้าของ อังคาร จันทาทิพย์  รวมบทกวี 46 บทเรื่อง  แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคแรก หัวใจห้องที่ห้า และภาคหลัง นิทานเดินทาง  ในภาคแรก หัวใจห้องที่ห้าที่หมายถึง “ดวงใจใฝ่ฝันสันติสุข”  ผู้ประพันธ์นำเส...

บ้านในหมอก

บ้านในหมอก ของ สุขุมพจน์ คำสุขุม เป็นรวมบทกวี  39 บทเรื่อง แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคแรก บ้านในหมอก นำเสนอความเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินถิ่นเกิดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่อดีต เปรียบเสมือนกองเกวียนโบรา...

คำนึงถึงบ้าน ขณะฝันในเมือง

คำนึงถึงบ้าน ขณะฝันในเมือง ของโขงรัก คำไพโรจน์ เป็นบทกวีที่สะท้อนความละเอียดอ่อนของผู้เขียนในการมองโลกและความเชื่อมโยงของชีวิต โดยเฉพาะภาพชนบทที่เต็มไปด้วยความสุขสงบตามอัตภาพของผู้ที่รู้จักการกินอยู่อ...

ฟันเฟืองมนุษย์

ฟันเฟืองมนุษย์  ของฐกฤต  ตั้งฐานตระกูล เป็นบทกวีที่ผู้เขียนอาศัยความถนัดจากทักษะงานอาชีพช่างซ่อมรถของตนมาเป็นมุมมองในการพินิจพิจารณาชีวิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะชีวิตในสังคมคนกลางคืนอย่าง “เมืองพัทยา” สถา...

วาดเท้าเพื่อก้าววาง

วาดเท้าเพื่อก้าววาง ของกอนกูย เป็นบทกวีว่าด้วยสัมพันธภาพอันอบอุ่นระหว่างผู้เขียนกับสรรพสิ่งชีวิตรอบข้าง ทั้งชีวิตครอบครัวว ชีวิตรายรอบตัว และชีวิตในสังคมที่ผู้เขียนได้ผ่านพบและมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านห้วงเว...

โลกใบเล็ก

โ­ลกใบเล็ก ของพลัง เพียงพิรุฬห์ รวมบทกวีนิพนธ์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์โคลง กาพย์ กลอน ร่ายสุภาพ และกลอนเปล่าที่เน้นเนื้อหาสาระ จังหวะคำ กวีโวหารเรียบง่าย ในภาพรวมของรูปแบบฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่ถูกต้อง แม่นยำต...

แม่น้ำเดียวกัน

แม่น้ำเดียวกัน ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ รวมบทกวีจำนวน 80 บท แบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคหนึ่ง โลกใบอื่น ภาคสอง พื้นที่จริงแท้ และภาคสาม แม่น้ำเดียวกัน ผู้ประพันธ์เฝ้ามองและตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ในสังคมไทยโด...

รากของเรา เงาของโลก

รวมบทกวี รากของเรา เงาของโลก ของสุขุมพจน์  คำสุขุม ประกอบไปด้วย บทกวีจำนวน 40 บท เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก “รากของเรา” และภาคสอง “เงาของโลก” ภาคแรก  “รากของเรา” ผู้ประพันธ์นำเสนอวิถีชีวิตพื้นถิ่นบ้...

นิธาร

รวมบทกวีชุด “นิธาร” ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล มีลีลาเฉพาะตัว กล่าวคือ ‘คิดนอกกรอบ’ ในด้านเนื้อหา กล้านำเสนอไม่ซ้ำใคร มีมุมมองใหม่ ๆ ‘ภายใต้กรอบ’ ฉันทลักษณ์ (ที่ผ่อนคลาย) ซึ่งผสมผสานกันระหว่างรูปแบบเ...

คำถามของความเป็นมนุษย์

รวมบทกวี “คำถามของความเป็นมนุษย์” ของ กร ศิริวัฒโณ แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น    สามส่วน ประหนึ่งจะตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์ในภาคอดีตที่ผ่านผัน  ปัจจุบันที่เป็นอยู่           และมุ่งไปสู่อนาคตกาล โดยในภา...

ประเทศของท่าน บ้านของผม

รวมบทกวี “ประเทศของท่าน บ้านของผม” โดยพิเชฐ  แสงทอง เป็นการบอกว่าชีวิตของบุคคลย่อมซ้อนทับกับการดำเนินไปของสังคม ความเป็นไป ชะตากรรม หรือความคาดหมายในครอบครัวหนึ่ง ย่อมประกอบขึ้นเป็นเนื้อหนังของสังคมปร...

สายลมบุพกาล

รวมบทกวี “สายลมบุพกาล” ของ ลอง จ้องรวี แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก “บรรพ์ที่ 1 : สายลมบุพกาล” นำเสนอภาพชีวิตเปี่ยมสุขเมื่อครั้งวัยเยาว์ ผู้เขียนค่อย ๆ เผยรายละเอียดผ่านการละเล่นของเหล่าเด็กน้อยที่...

เงาไม่มีเงา

“เงาไม่มีเงา” ของนายทิวา เป็นผลงานรวมบทกวีซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาค คือ “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป” “ตั้งอยู่-ดับไป-เกิดขึ้น” และ “ดับไป-เกิดขึ้น-ตั้งอยู่” ผู้ประพันธ์นำปรัชญาของพระพุทธศาสนา เรื่องความเป็นอนิจ...

แม่น้ำที่สาบสูญ

แม่น้ำที่สาบสูญ ของ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นหนังสือรวมบทกวีบอกเล่าเรื่องราวของอารมณ์และความรู้สึก ที่กวีมีต่อชีวิตและสถานที่ที่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หมวดหมู่ โดยเริ่มจาก “มาจา...

ทางจักรา

ทางจักรา โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ  เป็นหนังสือกวีนิพนธ์เรื่องยาว ร้อยความดำเนินเรื่องให้เกี่ยวเนื่องไปกับกงล้อแห่งสัญญะ “จักรา” ซึ่งหมายถึงการเดินทางของสาระความคิด โดยอาศัยวงล้อของจักรยานเป็นความเปรียบที...

บางคนอาจเดินสวนทางเราไป

บางคนอาจเดินสวนทางเราไป ของบัญชา  อ่อนดี  เป็นหนังสือรวมบทกวีจำนวน  39  เรื่อง         ที่นำเสนอเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งผู้เขียนเปรียบโลกปัจจุบันว่าเป็น “โลกเสม...

ธรรมชาติของหัวใจ

กวีนิพนธ์ชุด ธรรมชาติของหัวใจ ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เป็นงานประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์ในรูปแบบกลอนแปด จำนวน 44 บทเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีสัมผัสรับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่เนื้อหา ผู้เขียนไ...

พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล

รวมบทกวี พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล ของ วิสุทธิ์ ขาวเนียม แบ่งการนำเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วยภาคแรก “หลับฝันอยู่ในกระเพาะนกกระจาบ” กวีย้อนภาพชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่...

ระหว่างทางกลับบ้าน

  รวมบทกวี ระหว่างทางกลับบ้าน ของ อังคาร จันทาทิพย์ นำเสนอความคิดเรื่องบ้านในหลากหลายมิติทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ  หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแร...

สวนดวงใจ

รวมบทกวี สวนดวงใจ ของ ลอง จ้องรวี เป็นบทกวีมีเนื้อหาสะท้อนภาพความหลังที่ยังประทับอยู่ในความทรงจำของกวี เป็นภาพความสุขอันเกิดจากชีวิตเรียบง่ายในชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของกวี โดยเล่าเรื่องความประทับใจผ่าน...

นัยน์ตาฤดูกาล

รวมบทกวี นัยน์ตาฤดูกาล ของ โขงรัก  คำไพโรจน์ ประพันธ์ด้วยกลอนสุภาพ บันทึกเรื่องราวธรรมชาติและชีวิตที่กวีเฝ้ามองผ่าน “นัยน์ตา” ที่มิได้มองเห็นเพียงรูปธรรมภายนอกของสรรพสิ่ง หากยังเพ่งมองไปถึงนามธรรมหรือ...

ใจปัจจุบัน

รวมบทกวีชุด ใจปัจจุบัน ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เนื้อหาที่นำเสนอส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น การใช้ชีวิตของตนและคนในครอบครัว แม้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปัจเจก แต่สามารถปรับใช้กับ “ชีวิตใครก็ได้”  กว...

แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน

แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน เป็นรวมบทกวีจำนวน 47 สำนวน ส่วนใหญ่ใช้คำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาคแรก ฟ้าตอนนี้ ฟาฏอนี และภาคที่สอง ปราการปรากฏ กวีนำเสนอวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิ...

ในรังนอนของหนอนตัวหนึ่ง

ในรังนอนของหนอนตัวหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระอันเป็นเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็ก เปรียบได้กับการเดินทาง แล้วพบพานสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว   การเคลื่อนไหวของหลายชีวิตนำประสบการณ์ที่พบผ่านมาบันทึกเป็นบทก...

นิราศนรกานต์และเรื่องอื่น ๆ

นิราศนรกานต์และเรื่องอื่น ๆ เป็นรวมบทกวี   ที่นำตำนานรักแม่นาคพระโขนงมาเล่าในรูปแบบนิราศด้วยมุมมองใหม่ มีความร่วมสมัย ใช้เส้นทางโดยสารรถไฟฟ้าจากสถานีแพรกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ มายังสถานีพระโขนงซึ่งเป...

กลางทะเลขี้ผึ้ง

กลางทะเลขี้ผึ้ง ของ ธาร ธรรมโฆษณ์ เป็นกวีนิพนธ์ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตในวัยเยาว์     มีกลิ่นอายของท้องถิ่น คติชนวิทยา ผนวกเข้ากับปรัชญาทางพระพุทธศาสนาที่ผู้เขียนเคยใช้ชีวิต                     ...

ฤดูใจ

หนังสือกวีนิพนธ์ชุด ฤดูใจ ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เป็นผลงานที่กวีใช้ต้นทุนชีวิตและวัฒนธรรมในฐานะ “เด็กชนบท” จาก “ภาคอีสาน” เป็นแกนกลางในการดำเนินเรื่องคู่ขนานไปกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเล่าเรื่องผ่...

ขณะเดินทางใน

กวีนิพนธ์ชุด ขณะเดินทางใน ของ วัฒนา ธรรมกูร เป็นงานฉันทลักษณ์ที่สร้างสรรค์ในรูปแบบกาพย์ยานี 11 ตลอดทั้งเล่ม โดยแบ่งเป็น 3 บรรพ ตามลำดับดังนี้ บรรพ 1 คราเริ่มต้น บรรพ 2 ด้นทางตัน บรรพ 3 ผ่านพ้นไป ซึ่งเ...

ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ

รวมบทกวี ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ กวีนิพนธ์ “จากฉัน…ผู้ไร้ดวงตา”  ของ  รินศรัทธา                     กาญจนวตี  เป็นรวมบทกวีจำนวน 71 สำนวน ที่นำเสนอเรื่องราวประสบการณ์และความรู้สึก นึก คิดของหญิง...