All Posts

Archives

  • Home
  • กวีนิพนธ์

ดอย ฟ้า นา เเม่

“ดอย ฟ้า นา แม่” กวีนิพนธ์ของ “วิลักษณ์ ศรีป่าซาง” เนื้อหาเข้มข้นด้วย บรรยากาศเมืองเหนือ อันประกอบไปด้วยความเป็น “คนเมือง” ที่ยัง “อู้กำเมือง” ด้วยความ ภูมิใจ เปี่ยมด้วยบรรยากาศ แสง สี เสียง ประเพณี ท...

ดวงตากวี

กวีนิพนธ์ชุด ดวงตากวี ของ รินศรัทธา กาญจนวตี เป็นงานฉันทลักษณ์สร้างสรรค์ ในรูปแบบกลอนสุภาพ เนื้อหาแบ่งเป็นสามภาค ภาคแรก ‘โลกภายใน : มองลึกเข้าไปในใจนั้น’ ภาคสอง ‘โลกภายนอก : มองออกไป ในความจริง ในความ...

นาฏกรรมจำนรรจ์

หนังสือกวีนิพนธ์ นาฏกรรมจำนรรจ์ ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ รวมผลงานร้อยกรอง ประกอบด้วยฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก สลับด้วยกาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์หัวเดียว กวีมีประสบการณ์ในการใช้ฉันทลักษณ์เป็นอย่...

จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้

รวมบทกวี จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ กวีนิพนธ์จากบทสนทนาแห่งชีวิต ของ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ มีความโดดเด่นด้วยวรรณศิลป์ที่เรียบง่ายแต่ลุ่มลึก สะเทือนอารมณ์ ความเรียบง่ายของทั้งรูปแบบที่ใช้กลอนสุภาพ ภาษา...

ฮ่วงเฮ้า

กวีนิพนธ์เรื่อง “ฮ่วงเฮ้า” ผู้ประพันธ์เรียกผลงานชุดนี้ว่าเป็น “คันธชาตินิพนธ์ภาษาไทยถิ่นอีสาน” ของ คำเมือง ราวะรินทร์ เป็นรวมบทกวีที่ประพันธ์ด้วยภาษาไทยถิ่นอีสาน ตามขนบวรรณศิลป์ดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยอ...

หัวใจป่า

หนังสือกวีนิพนธ์ “หัวใจป่า”  ของ พล พิมพ์โพธิ์ เป็นผลงานรวมบทกวีนิพนธ์ใช้คำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพเป็นหลัก มีกาพย์ยานีแทรกเล็กน้อย แบ่งเป็น ๓ ตอนด้วยกัน คือ ตอนที่ ๑  ป่าไม้ ประกอบด้วยผลงาน ๑๔ สำนวน ...

เรื่องจริงจริง ในโลกลวงลวง

รวมบทกวี “เรื่องจริงจริง ในโลกลวงลวง” ของ วรภ วรภา เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาหลากหลาย จัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ “ในฤดูผลิบาน” และ “ผู้คนบนเฟซบุ๊ก” บทกวีในกลุ่ม “ในฤดูผลิบาน” นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรา...

ประเทศในเขาวงกต

กวีนิพนธ์ชุด “ประเทศในเขาวงกต” ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ แบ่งเนื้อหาเป็น ๔ ภาค ภาคแรก :ฟ้าค่ำนี้อาจสีเศร้า ภาคสอง : บนบรรทัดประวัติศาสตร์ ภาคสาม : ประวัติศาสตร์กำลังเดินทาง ภาคสี่ : ขอบฟ้าอนาคต  ภาพรวมว่า...

บางใครอาจลืมทางกลับบ้าน

หนังสือกวีนิพนธ์ชุด “บางใครอาจลืมทางกลับบ้าน” ของ “นิตา มาศิริ”  เป็นงานฉันทลักษณ์ที่สร้างสรรค์ในรูปแบบกลอนแปด ผู้เขียนได้แยกย่อยเนื้อหาเป็น ๖ ภาค ดังนี้ หากจะเรียกเธอว่าความรัก, แว่วเสียง...

ซากโบราณมีอยู่ทั่วไป

หนังสือกวีนิพนธ์ “ซากโบราณมีอยู่ทั่วไป” ของ “สุธีร์ พุ่มกุมาร” ผลงานร้อยกรองจำนวน                  ๗๘ สำนวน รวม ๔๗๓ บท ประกอบด้วยฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก มีโคลงสุภาพ กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ กลอนเ...

Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียล

หนังสือกวีนิพนธ์ชุด “Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียล” ของ “ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย” เขียนเป็นกลอนแปดโดยวิธีการร้อยสัมผัสต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้าย จำนวน ๔๐ สำนวน นำเสนอประเด็นการเปรียบ...

สองฝั่งแม่น้ำเก่า

“สองฝั่งแม่น้ำเก่า” รูปรอยของคืนวันบนผืนดินและแผ่นน้ำโบราณ ของ “ลอง จ้องรวี” เป็นรวมบทกวี ประกอบด้วยสองบรรพ์คือ บรรพ์ ๑ บ้านที่เราเกิด และบรรพ์ ๒ แผ่นดินที่เราฝัน ผู้เขียนนำเสนอความทรงจำของชีวิตวัยเยา...

ภาษาแห่งความรู้สึก

ผู้ประพันธ์เชียนกวีนิพนธ์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้ภาษาและถ้อยคำได้ดีเหมาะสม แต่ยังมีข้อผิดพลาดของลักษณะคำประพันธ์อยู่เล็กน้อย

ในคืนมีฝัน ในวันมีไฟ

บทกวีมีความหลากหลาย ทั้งกลอน กพย์ยานี และกาพย์ฉบัง ด้านฉันทลักษณ์ ผู้เขียนรู้ฉันทลักษณ์ดี ดูจากการเขียนตัดคำในกลอนวรรคแรกของกลอนบางบทบางตอน ที่สามารถส่งสัมผัสบังคับไปวรรคต่อไปได้อย่างลงตัว ด้านวรรณศิล...

หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน

เป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์หลายปีต่อเนื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านฉันทลักษณ์และสัมผัสผิดบ้าง แต่ไม่ถือว่าฉกรรจ์ สำนวนโวหารสร้างสรรค์ มีระดับคุณภาพ การสรรคำใช้พลิ้วกลมกลืน ใช้ถ้อยคำฉันทลักษณ์ ความหมายต่างๆ ลงต...

เสียงที่ไม่เคยเปลี่ยน

เป็นกวีนิพนธ์ที่เขียนได้ไพเราะงดงามอ่อนหวาน ให้จินตภาพมีทั้งกาพย์และกลอนให้เนื้อหาสาระด้านวัฒนธรรม แนวคิดเน้นความเป็นไทย

รูปลักษณ์แห่งคืนวัน

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์เน้นแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและหลักศาสนา

ระบำใบหญ้า

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีความสุนทรียภาพ ไพเราะ พรรณนาได้สมจริง ให้ข้อคิดคำคมนำเสนอทั้งกลอน กพย์ยานี ฉบัง ฝีมือจัดจ้าน แต่ลริมุมมองเรื่องการเมืองยังไม่แหลม

นาฬิกาทราย

เป็นกวีนิพนธ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ให้ภาพงดงามตลอดทั้งเล่ม สำน แสดงสัจธรรม ให้ข้อคิด ฉันทลักษณ์มีทั้งกลอน โคลงสี่สุภาพ กาพย์สุรางคนางค์

ฉันเป็นคนไทย

เป็นกวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงการเป็นคนไทย สำนวนโวหาร ประชดประชัน เสียดสีและมีอารมณ์ขัน ให้สุนทรียภาพทางความคิด ฉันทลักษณ์แน่น มีความอลังการ

คราบมนุษย์

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีสุนทรียภาพและสาระของคำประพันธ์ เป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง ลีลา การเขียนลื่นไหล ไม่สะดุด อารมณ์ขัน เสียดสีประชดประชัน

ข้าพเจ้าจึงกล้าสารภาพ

ป็นกวีนิพนธ์ที่มีแนวคิดประชดประชันสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพพจน์ และสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช

กลับบ้านเถอะลูก

เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้กลอนสุภาพทั้งหมด ใช้ภาษาง่าย โวหารคมคายให้ข้อคิดที่ดีฉันทลักษณ์ถูกต้อง ลื่นไหลดี มีความคิดสร้างสรรค์ สอนให้รักลูก พ่อแม่ ปู่ย่าตายายชี้ให้รู้จักความเพียงพอ เนื้อหามีความเป็นเอกภาพ

ข้าวเม่ารางไฟ

1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอรูปแบบใหม่ โดยใช้พื้นฐานจากเพลงพื้นบ้าน 2. บันทึกภาพชีวิตชนบท ในแง่คดิชนที่มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันได้ดี

สองทศวรรษ

1. มีความลงตัวในองค์ประกอบของวรรณศิลป์ และมีสุนทรียภาพในการนำเสนอสำนวนโวหารลึกซึ้งคมคาย 2. เนื้อหาหลากหลาย สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนในช่วงเวลาสองทศวรรษและเป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง

ลิลิตหล้ากำสรวล

1. วางรูปแบบฉันลักษณ์ถูกต้อง หลากหลาย โคลง ฉันท์ กพย์ กลอน ร่าย เหมาะกับเนื้อความ 2. เป็นงานยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 3. มีความเหมาะสมกลมกลืนในการนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในรูป...

เดินตามรอย

บทร้อยกรองจำนวนแปดสิบบทที่ถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นวรรณกรรมประเภทแทรกคติธรรมคำสอน มีความลึกซึ้ง มีคุณค่าน่าอ่านด้วยว่าถ้อยคำต่างๆ ของกวีนั้นโน้มนำไปทางการให้สติ ให้แง่คิดเตือนใจแทบทั้งสิ้น

เอมอุทัยอิ่มฟ้า

แม้จะเป็นกวีหน้าใหม่ แต่นำเสนองานได้หลากหลาย ฉันทลักษณ์ถูกต้อง ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ครบเครื่องเรื่องเสียดสี ชิ้นเชิงมีเสน่ห์

ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ

ผู้ประพันธ์เป็นมือกลอนเก่า ลีลาการเขียนดี ลงตัว

การพังทลายของทางช้างเผือก

ผู้ประพันธ์มีความช่ำของในการประพันธ์กลอน ลีลาลงตัว คำกลอนโดนใจ ไม่เน้นสัมผัสใน แต่เน้นสัมผัสใจ มีวิธีการนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สะท้อนสภาวการณ์ที่ผู้เขียนได้ประสบมา