All Posts

Archives

  • Home
  • THE DUANG “นายวีระชัย ดวงพลา” ต้องการ “นางสาววลัยกร สมรรถกร” นายทรงวิทย์ สี่กิติกุล นายสุทธิชาติ ศราภัยวานิช นายชัยพร พานิชรุทติวงศ์ นายองอาจ ชัยชาญชีพ SUMMER “นายสมคิด เปี่ยมปิยชาติ”

Walking melody II

หนังสือการ์ตูน “WALKING MELODY II” เล่มนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเพลง KAR­MA  ของนักร้องนาม “แสตมป์” (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข) กลายมาเป็นนิยายภาพ 7  เรื่อง โดย  นักเขียน 7 คน ที่เป็นมืออ...