All Posts

Archives

  • Home
  • ์ ภู ภัทร์ชนนท์

รูปลักษณ์แห่งคืนวัน

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์เน้นแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและหลักศาสนา