All Posts

Archives

  • Home
  • โกฏิดารา 2551 (นายธีรภัทร เจริญสุข)

ฟื้นฝันบรรณพิภพ

ฟื้นฝันบรรณพิภพ  ของ โกฏิดารา 2551 เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนความเป็นไปในสังคม  ผู้เขียนแต่งเป็นบทกวีจบในบท  รวมกันหลายบท   โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ กังวลชาติ  นิราศเดือน  เตือนสมัย  ใจรู้ทัน และฟื้นฝันบรรณพ...