All Posts

Archives

  • Home
  • แสนภูมิ กล้าอยู่

กลับบ้านเรานะ Back Home

ต้นฉบับชุด กลับบ้านเรานะ Back Home ของ แสนภูมิ กล้าอยู่ เป็นงานรวมบทกวีฉันทลักษณ์รูปแบบกลอนแปด ผู้เขียนมีความสามารถในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควรในฐานะกวีระดับเยาวชน ส่วนภาษาหรือคำ-สำนวนที่นำมาเรียงร้อยบางจุ...