All Posts

Archives

  • Home
  • แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า

ยิ้มอัปสรในรัตติกาล

ยิ้มอัปสรในรัตติกาล ของ แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า (นพรุจ หิญชีระนันทน์) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาแสดงแนวคิดทางปรัชญา สะท้อนประสบการณ์ของปัจเจกชนอย่างมีชีวิตชีวา และมีวิธีการนำเสนอกึ่งสัจนิยมมายาไ...