All Posts

Archives

  • Home
  • เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์

เด็กชายต้นไม้

เด็กชายต้นไม้ เป็นบันเทิงคดีแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ   เป็นเรื่องราวของเด็กประถมปลายที่ผูกพันกับต้นไม้หลากหลายชนิด มีตัวละครหลักที่มาจากโลกอนาคตที่มีความสามารถพิเศษสื่อสารกับต้นไม้ได้ เนื้อหาเน้นความสำคัญข...