All Posts

Archives

  • Home
  • เสรียรโกเศศ

หนังสือชุดประเพณีเกี่ยวกับชีวิต (การเกิดการแต่งงาน,การปลูกเรือน.การตาย)

คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นว่า ท่านเสรียรโกเศศ เป็นปราชญ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูอย่างสูงในระดับชาติ ผลงานประพันธ์ของท่านเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และสำนวนโวหาร เป็นแบบอย่างใ...