All Posts

Archives

  • Home
  • เดชา เวชพิพัฒน์

กระตั้วแทงเสือ

บางเรื่องในกระตั้วแทงเสือเปรียบเทียบได้ดี สะท้อนสภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่เช่น ภาพชีวิตบนรถโดยสารประจำทาง จากการมองคนขับรถเมล์ร่วมฯ ด้วยความรังเกียวเปลี่ยนเป็นเข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือการสะท้อนให้เห็นภาพข...