All Posts

Archives

  • Home
  • เชาวลิต ขันคำ

ลูกชายแดน

ลูกชายแดน เป็นหนังสือที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของคนที่อยู่ชายแดน แม้ผู้เขียนจะนำเสนอในรูปแบบของบันเทิงคดี แต่เป็นความจริงของชีวิตที่ทำให้ผู้อ่านได้รู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทย ยามได้รับผลกระทบจากสงคร...

ชายแดนแสนรัก

ชายแดนแสนรัก เล่าถึงชีวิตวัยมัธยมของเด็กชายลูกชาวนาชายแดนไทย-กัมพูชา   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก และหวาดกลัวภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาระหว่า...

ชายแดนตะวันออก ชาวนาไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน ที่บ้านใหม่ปากฮ่อง หมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ผ่านชีวิตของ “น้อย” เด็กชายในครอบครัวชาวนาที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายด...