All Posts

Archives

  • Home
  • องค์ บรรจุน

สยามหลากเผ่าหลายพันธุ์

หนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่ได้มาจากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ถึง 22 คน ที่หลากหลายเผ่าพันธุ์จากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และแต่ละคนล้วนมีความภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตน แม้ทุกคนจะรักและเต็มใจเสียสละให้ประเทศ...

บังไพรแห่งทรัพย์จำปาและเรื่องอื่น ๆ

บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่น ๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของ  องค์ บรรจุน โดยผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของชาติพันธุ์  ผ่านวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติ...