All Posts

Archives

  • Home
  • สาวตรี เจริญพงศ์

สัมพันธ์สยามในนามภารต บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุรี และ สุภาส จันทร โบส ในสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

เป็นหนังสือที่ให้แง่มุมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอินเดีย โดยผ่านบุคคลสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในไทยช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นำเสนอเนื้อหาที่ให้สาระความรู้ ความคิด ปรัชญา...