All Posts

Archives

  • Home
  • สันติสุข โสภณสิริ

พระพุทธเจ้าของฉัน

เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์คือ สันติสุข โสภณศิริ ได้นำพุทธประวัติมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาที่เรียบงำย ราบรื่น และไพเราะ มีความยาวไม่มากเหมาะสมสำหรับเยาวชนและคนทั่วไป เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่แตกต่า...

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

เป็นสารคดีอัตชีวประวัติของเด็กจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีในชนบท แต่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรจนเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงถึงขั้นองคมนตรี หนังสือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกา...