All Posts

Archives

  • Home
  • สมศรี สุกุมลนันทน์

แง่คิดชีวิตงาม

เป็นการรวบรวมบทความที่หยิบยกประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมไทย มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้อ่านให้รู้จักมองปัญหาและคิดหาทางแก้ไข โดยผู้เขียนยกตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย