All Posts

Archives

  • Home
  • ศิวกานท์ ปทุมสูติ

นาฏกรรมจำนรรจ์

หนังสือกวีนิพนธ์ นาฏกรรมจำนรรจ์ ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ รวมผลงานร้อยกรอง ประกอบด้วยฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก สลับด้วยกาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์หัวเดียว กวีมีประสบการณ์ในการใช้ฉันทลักษณ์เป็นอย่...

สร้อยสันติภาพ

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาประมวลคำประพันธ์ของตน ที่มีความหลากหลายในด้านฉันทลักษณ์ เสนอแนวคิดที่นำไปสู่สันติภาพ สนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความพยายามในการนำสนอฉันทล...

ทางจักรา

ทางจักรา โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ  เป็นหนังสือกวีนิพนธ์เรื่องยาว ร้อยความดำเนินเรื่องให้เกี่ยวเนื่องไปกับกงล้อแห่งสัญญะ “จักรา” ซึ่งหมายถึงการเดินทางของสาระความคิด โดยอาศัยวงล้อของจักรยานเป็นความเปรียบที...