All Posts

Archives

  • Home
  • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

ให้ความรักนำทาง

ผู้เขียนสามารถเขียนเรื่องสถานที่ธรรมดามาก ๆ ได้อย่างน่าอ่าน อ่านสนุก ใช้ภาษาสำนวนสละสลวย มีศิลปะในการร้อยเรียงเรื่องราว มีแก่น (Theme)  ของเรื่อง มีเป้าหมายมีชั้นเชิงในการสอดแทรกข้อมูล ความรู้ทางกายภา...

แสงใต้ในมรสุม

ขณะที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีแต่ข่าวการใช้ความรุนแรงและการสร้างสถานการณ์ร้าย แต่สารคดีเล่มได้สะท้อนให้เห็นความจริง ความดีงาม และความหวังของสังคมในพื้นที่ อันจะเป็นแสงใต้นำไปสู่ความสงบสุขได้ ผู้...

แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา

สารคดีนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ เรื่องพิธีวิวาห์ตามวิถีของชาวเผ่าเมี่ยน จังหวัดน่าน เรื่องชนเผ่าปกากะญอบนเทือกเขาธงชัยกับการรักษาป่ารักษาน้...

อีสานบ้านเฮา

ผู้เขียนลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นระบบหนักแน่นอย่างนักวิชาการ แต่นำเสนอด้วยภาษาชวนติดตามแบบ “ผู้ใหญ่อ่านได้ เด็กอ่านดี” ภาพแผ่นดินและผู้คนแห่งอีสาน ปรากฎผ่านมุมมองที่ไม่เคยได้รับการบันทึกมาก่อน เป็นหนังส...

เรื่องมหัศจรรย์ธรรมดา ของสามัญชน

เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องของ ‘คนธรรมดา’ ในสังคมไทยที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมรอบข้างในหลากหลายแง่มุม ผู้เขียนทำงานหนักด้วยการเดินทางสัมภาษณ์ผู้คนเหล่านั้น แล้วนำชีวิต ความรู้ และภูมิป...