All Posts

Archives

  • Home
  • วิชัย โถสุวรรณจินดา

บ้านประชาธิปไตย

“บ้านประชาธิปไตย”  ของ วิชัย โถสุวรรณจินดา ผลงานสะท้อนสังคม-การเมือง ของนักกลอนอาวุโส          มากด้วยประสบการณ์ ผู้ย้อนวันเวลากลับมาสร้างสรรค์ผลงานครั้งใหม่ ความคมคายในกลวิธีการประพันธ์จึงยังปรากฏให้...