All Posts

Archives

  • Home
  • ล้อม เพ็งแก้ว

ค้นคำเค้นความ ๑

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ บอกความหมายหรือที่มาของคำต่าง ๆนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่าส่งเสริมและเผยแพร่

เกิดเป็นคนใต้

เป็นอัตชีวประวัติแบบไทย ๆ บรรยายความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรไทยสามัญที่อยู่ในชนบทหว่างไกลของภาคใต้ ในเรื่องการหาอยู่หากิน และวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ เช่น ระบบคุณค่า ความสัมพันธ์ทางสังคม โล...